สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 12 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 0 3 2 1 1 1 3 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 1 1 0 4 3 0 1 1 2
 รวม 6 1 4 2 5 4 1 4 1 2

2 ครั้ง | 04 | 35 |
1 ครั้ง | 08 | 09 | 20 | 24 | 27 | 49 | 54 | 62 | 70 | 71 | 75 |

สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 12 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 1 2 0 1 2 2 1 3 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 1 3 1 1 1 1 2 0 2
 รวม 3 2 5 1 2 3 3 3 3 5

2 ครั้ง | 90 |
1 ครั้ง | 11 | 20 | 25 | 44 | 56 | 57 | 62 | 69 | 79 | 82 | 83 | 87 | 92 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 12 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 1 0 2 4 1 2 2 2 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 0 3 2 1 1 1 3 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 1 1 0 4 3 0 1 1 2
 รวม 6 2 4 4 9 5 3 6 3 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 12 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 4 1 6 6 3 3 2 1 3 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 6 4 3 2 1 2 2 3 6 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 5 4 3 3 1 2 2 3 4 3
 รวม 15 9 12 11 5 7 6 7 13 5
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 12 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 2 1 2 4 3 2 5 5 5
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 3 4 0 3 5 1 5 5 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 4 3 4 2 1 4 1 2 3 6
 รวม 9 8 9 4 8 12 4 12 13 11