สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 0 2 1 1 1 0 2 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 0 0 4 2 0 0 1 2
 รวม 5 1 2 1 5 3 0 2 1 2
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 1 1 0 1 2 0 1 2 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1
 รวม 2 2 2 1 2 3 1 3 2 4
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 1 0 1 2 0 2 2 2 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 0 2 1 1 1 0 2 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 0 0 4 2 0 0 1 2
 รวม 5 2 2 2 7 3 2 4 3 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 1 4 4 1 3 2 1 3 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 5 2 2 1 1 1 2 2 5 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 5 2 2 3 0 2 1 2 3 2
 รวม 12 5 8 8 2 6 5 5 11 4
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 2 1 2 3 2 1 2 4 4
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 1 3 0 1 4 1 5 3 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 2 3 2 0 3 0 2 1 6
 รวม 8 5 7 4 4 9 2 9 8 10