สถิติหวย เลข 2 ตัวบนที่ออก ย้อนหลัง 1 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 3 0 0 1 1 1 0 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 2 0 0 1 1 3 2 2
 รวม 3 3 2 0 1 2 2 3 2 4
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่างที่ออก ย้อนหลัง 1 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 5 1 0 1 0 2 0 0 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 0 3 1 0 0 1 2 1 1
 รวม 7 1 3 2 0 2 1 2 1 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ย้อนหลัง 1 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 2 0 1 0 1 2 0 2 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 3 0 0 1 1 1 0 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 2 0 0 1 1 3 2 2
 รวม 4 5 2 1 1 3 4 3 4 6
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ย้อนหลัง 1 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 0 4 2 0 2 2 5 3 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 2 0 5 5 1 1 2 5 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 3 1 0 2 3 3 2 3 5
 รวม 2 5 5 7 7 6 6 9 11 8
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ย้อนหลัง 1 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 2 4 1 2 6 2 1 2 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 4 3 2 2 1 0 2 3 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 2 2 2 1 2 3 0 4 4
 รวม 6 8 9 5 5 9 5 3 9 7