สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๖ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 0 1 1 2 1 1 3 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 2 3 0 0 1 2 0 2
 รวม 2 2 2 4 1 2 2 3 3 3
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๖ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 0 1 1 2 0 2 2 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 1 2 2 1 2 1 0 1 0
 รวม 3 3 2 3 2 4 1 2 3 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๖ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 1 1 3 0 2 2 2 1 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 0 1 1 2 1 1 3 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 2 3 0 0 1 2 0 2
 รวม 2 3 3 7 1 4 4 5 4 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๖ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 3 5 3 0 3 3 1 1 3
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 2 2 2 7 0 0 5 2 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 4 4 0 5 0 2 3 1 3 2
 รวม 8 9 7 10 7 5 6 7 6 7
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๖ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 2 5 0 2 1 6 2 3 3
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 4 2 4 1 0 1 7 1 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 2 3 4 5 2 2 1 2 1
 รวม 4 8 10 8 8 3 9 10 6 6