สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 16 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 0 0 1 2 3 3 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 0 1 0 0 1 2 3 3 1
 รวม 3 2 1 0 1 3 5 6 3 2
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 16 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 2 1 4 2 0 0 0 1 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 1 2 2 0 0 3 1 1 1
 รวม 4 3 3 6 2 0 3 1 2 2
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 16 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 2 1 3 2 0 2 0 1 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 0 0 1 2 3 3 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 0 1 0 0 1 2 3 3 1
 รวม 4 4 2 3 3 3 7 6 4 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 16 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 5 2 4 4 4 0 4 1 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 0 3 4 2 2 2 5 6
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 3 0 3 2 2 5 2 5 2
 รวม 3 9 2 10 10 8 7 8 11 10
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 16 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 4 0 2 3 5 2 3 3 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 5 2 2 3 2 4 2 5 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 2 2 3 0 1 4 2 4 6
 รวม 5 11 4 7 6 8 10 7 12 8